onze missie: innovatie is de basis voor succesvol ondernemen                   


 
 

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Retaildynamics.eu

 

Artikel 1) Identiteit van de ondernemer

Voor Nederland:

Retaildynamics.eu

DHV van s’Gravensande 155

2691 SJ s’Gravenzande


Voor Duitsland:

Retaildynamics.eu

Blumenstr. 75

63069 Offenbach am Main

Deutschland


Telefoonnummer: +31 641883666

E-mailadres: info@Retaildynamics.eu

 

Artikel 2) Algemeen

2.1) De Algemene voorwaarden Retaildynamics.eu zijn van toepassing op alle e-mails, aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen met de Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van diensten alsmede op de verkoop en levering van goederen in de ruimste zin des woords, zoals het inhuren van sprekers, dagvoorzitters, presentatoren, retailsafari’s, retailreizen, retailtours en dergelijke.

2.2) In deze voorwaarden wordt verstaan onder de Opdrachtgever: degene die Retaildynamics.eu een opdracht verstrekt voor het contracteren van één of meerdere Geëngageerde(n), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement, congres, bijeenkomst, retailsafari’s, retailreizen en/of retailtours één en ander in de ruimste zin des woords.

2.3) In deze voorwaarden wordt verstaan onder Geëngageerde(n): een ieder die zich jegens Retaildynamics.eu heeft verbonden om ter uitvoering van een overeenkomst met de Opdrachtgever een bepaalde (artistieke) prestatie of dienst van welke aard dan ook te verrichten, dan wel anderszins zaken en/of diensten te leveren en/of ter beschikking te stellen, één en ander in de ruimste zin des woords.

2.4) In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip de ‘Overeenkomst’ verstaan: de overeenkomst tussen Retaildynamics.eu en de Opdrachtgever, of,tussen Retaildynamics.eu en de Geëngageerde(n).

2.5) Retaildynamics.eu bemiddelt tussen Opdrachtgever en Geëngageerde(n). Beide partijen zullen er met hun grootste vermogen voor zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

 

Artikel 3) Totstandkoming overeenkomsten

3.1) Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Retaildynamics.eu zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Retaildynamics.eu komt slechts tot stand indien Retaildynamics.eu een door de Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of digitaal c.q. langs elektronische weg heeft bevestigd. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de gemaakte afspraken door zowel de opdrachtgever als geëngageerde zijn bevestigd.

3.2)  Wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. Aan mondelinge toezeggingen is Retaildynamics.eu niet gebonden, tenzij schriftelijk bevestigd.

3.3) Meer werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, zullen door Retaildynamics.eu afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, indien zij geen deel uitmaken van de Overeenkomst. Onder meer werkzaamheden wordt het volgende verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst genoemde diensten en leveringen die Retaildynamics.eu verricht voor de Opdrachtgever.

3.4) Indien in offertes kennelijke verschrijvingen of telfouten zijn gemaakt, is Retaildynamics.eu niet gebonden aan deze offertes. Indien sprake is van verminkingen in e-mails en/of onnauwkeurige opgaven per telefoon en/of email, kan dit niet ten nadele van Retaildynamics.eu worden uitgelegd, voor zover deze onduidelijkheden niet aan Retaildynamics.eu toe te rekenen zijn.

 

Artikel 4) Overmacht en verantwoordelijkheden

4.1) Geen van de partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van gemaakte afspraken als gevolg van oorlog, terroristische bedreigingen of als vergelijkbaar, stakingen, negatieve reisadviezen, rampen of andere oorzaken die buiten het vermogen van de partijen liggen die het illegaal of onmogelijk maken om de gemaakte afspraken na te komen.

4.2) Als een van de partijen door een van bovengenoemde oorzaken niet in staat is de afspraken na te komen moet deze bewijzen dat er degelijke stappen zijn ondernomen om de opgelopen vertraging en/of geleden schade zo veel mogelijk te beperken. Ook zal de partij er voor moeten zorgen dat de andere partij binnen een juist tijdsbestek op de hoogte wordt gesteld.

4.3) De Geëngageerde(n) wordt schadeloos gesteld van alle verantwoordelijkheid, schade en kosten die de afwezigheid van de Geëngageerde(n) op de bijeenkomst eventueel met zich mee brengt zolang deze afwezigheid aan oorzaken buiten de Geëngageerde(n) om liggen.

 

Artikel 5) Betaling en beëindiging van de Overeenkomst

5.1) De Opdrachtgever ontvangt 30 dagen vooraf aan de lezing een factuur. Het bedrag voor de lezing/workshop/dagvoorzitterschap en/of retailsafari/retailtour/retailreis moet door de Opdrachtgever uiterlijk voldaan zijn op de dag van de bijeenkomst.  

5.2) Reiskosten en eventuele andere overeengekomen kosten worden op een later moment via een aparte factuur verrekend, tenzij schriftelijk anders afgesproken ontvangt de Opdrachtgever hier een factuur voor.

5.3) Er is overeengekomen dat de Opdrachtgever 50% van het tarief betaalt indien de opdrachtgever de overeenkomst beëindigd in een periode van 90 tot 31 dagen voor het evenement. Indien de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt of verplaatst in de periode van minder dan 31 dagen voor het evenement, zal het volledige tarief, 100%, in rekening worden gebracht.

5.4) Retaildynamics.eu is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever: a. oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van Retaildynamics.eu; b. handelt in strijd met de goede naam of met belangen van Retaildynamics.eu; c. informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt; d. discriminerende informatie verspreidt of zich anderszins discriminerend gedraagt ten aanzien van onder meer uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur en afkomst; e. zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard; f. surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend; g. zijn bedrijf verkoopt of liquideert. In deze gevallen is de Opdrachtgever gehouden aan Retaildynamics.eu alle reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en is Retaildynamics.eu niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de overeenkomst.

5.5) In het zeer ongebruikelijk situatie waarin de Geëngageerde(n) de bijeenkomst annuleert zal Retaildynamics.eu er alles aan doen, binnen de beperkte beschikbare middelen, om een waardige vervanger te vinden. Er zullen onder geen omstandigheden kosten in rekening gebracht worden voor de Geëngageerde(n) bij een annulering.

 

Artikel 6)  Aanvullende bepalingen

6.1) Deze overeenkomst is alleen geldig voor de overeengekomen datum tussen de Opdrachtgever, Geëngageerde(n) en Retaildynamics.eu

6.2) Het recht om de lezing of geproduceerde producten, zoals media bestanden, foto’s of dergelijken, via media vrij te geven is niet vergeven. Dit mag alleen indien er schriftelijk toestemming is gegeven door de Geëngageerde(n) zelf. Er moet toestemming gevraagd worden voor opname van de (artistieke) prestatie of dienst voorafgaand aan de bijeenkomst.

6.3) Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om er voor te zorgen dat alle technische benodigdheden aanwezig zijn op de dag van de bijeenkomst.

6.4) Retaildynamics.eu mag de opdrachten met de naam van de Opdrachtgever en de naam van de Spreker vermelden op de eigen website en haar social media kanalen.

 

Artikel 7) Contractuele veranderingen

7.1) Veranderingen in dit contract moeten altijd worden gecommuniceerd met Retaildynamics.eu en de Geëngageerde(n) en moeten schriftelijk of digitaal c.q. langs elektronische weg bevestiging en goedkeuring krijgen.

Artikel 8) Overeenkomst tot het verrichten van projectmatige werkzaamheden.

 

Partijen beogen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst af te sluiten, maar een overeenkomst tot het verrichten van enkel projectmatige werkzaamheden, uit te voeren door de opdrachtnemer. De genoemde werkzaamheden worden door de opdrachtnemer naar de richtlijnen van de opdrachtgever verricht.

Zowel opdrachtnemer, als opdrachtgever verplichten zich tot volstrekte geheimhouding aangaande alle bedrijfsaangelegenheden van opdrachtegever evenals opdrachtnemer, in de ruimste zin van het woord die hen beiden op ongeacht welke wijze ter kennis zijn gekomen voor en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

                                                 

Artikel 9) Geschillen

9.1) Het Nederlands recht is van toepassing op alle door Retaildynamics.eu aangegane overeenkomsten.

  

9.2) Op overeenkomsten tussen Retaildynamics.eu en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.